Regulamin platformy GetStudent.pl

Rozdział I

Postanowienia wstępne

Właścicielem platformy GetStudent.pl, dostępnej pod adresem internetowym https://getstudent.pl, i podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną za
pośrednictwem tejże platformy jest pakko.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (26-600), przy ulicy Ciemnej, pod numerem 34, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000470635, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł, posługująca się numerem NIP 123-127-92-09, z którą kontakt możliwy jest
listownie pod adresem siedziby wskazanym powyżej, telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 48 386 8 032 oraz mailowo pod adresem poczty elektronicznej
biuro@getstudent.pl.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Biuro Karier
  – organizacja działająca przy uczelni wyższej, która zajmuje się pomocą w rozwoju zawodowym studentów danej uczelni i która współpracuje z
  Platformą,

 2. Usługi Dodatkowe
  – dodatkowe usługi związane z publikacją Ogłoszenia, które Użytkownik Zarejestrowany może wybrać w procesie dodawania Ogłoszenia, a które opisane
  są szczegółowo w § 8 Regulaminu,

 3. Konto
  – zbiór zasobów utworzonych dla Użytkownika Zarejestrowanego w ramach Platformy,

 4. Ogłoszenie
  – ogłoszenie z ofertą pracy, które Użytkownik Zarejestrowany może za pośrednictwem Platformy opublikować w wybranych przez siebie Biurach Karier,

 5. Platforma
  – platforma dostępna pod adresem internetowym https://getstudent.pl, należąca do Usługodawcy,

 6. Pośrednik Płatności
  – serwis Przelewy24.pl obsługujący transakcje przelewem bankowym online oraz kartą płatniczą online. Przelewy24 – należy do PayPro Spółka Akcyjna z
  siedzibą w Poznaniu (60-327), przy ulicy Kanclerskiej, pod numerem 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
  przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000347935, o
  kapitale zakładowym w wysokości 4 500 000,00 zł, posługującą się numerem identyfikacji podatkowej NIP 779-236-98-87,

 7. Punkty
  – wirtualna waluta, która umożliwia Użytkownikowi Zarejestrowanemu na korzystanie z odpłatnych funkcji Platformy; Użytkownik Zarejestrowany może
  nabyć Punkty zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu,

 8. Regulamin
  – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem internetowym https://getstudent.pl/regulamin oraz do wglądu w siedzibie Usługodawcy,

 9. Rejestracja
  – proces, w wyniku którego Użytkownik staje się Użytkownikiem Zarejestrowanym,

 10. Umowa o Doładowanie Konta
  – umowa zawierana między Użytkownikiem Zarejestrowanym a Usługodawcą zgodnie z § 9 ust. 5 Regulaminu,

 11. Umowa o Prowadzenie Konta
  – umowa zawierana między Użytkownikiem Zarejestrowanym a Usługodawcą zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu,

 12. Umowa o Publikację Ogłoszenia
  – umowa zawierana między Użytkownikiem Zarejestrowanym a Usługodawcą zgodnie z § 7 ust. 8 Regulaminu,

 13. Usługodawca
  – pakko.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (26-600), przy ulicy Ciemnej, pod numerem 34, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
  0000470635, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł, posługująca się numerem NIP 123-127-92-09,

 14. Użytkownik
  – każdy podmiot, który korzysta z Platformy bez Rejestracji,

 15. Użytkownik Zarejestrowany
  – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub tzw. ułomna osoba prawna, dla której zostało stworzone Konto w Platformie.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Platformy oraz prawa i obowiązki Usługodawcy, Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych związane z
  korzystaniem z Platformy.


 2. Za pośrednictwem Platformy, Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych usługi drogą elektroniczną w zakresie
  opisanym w § 3 Regulaminu.

 3. Za pośrednictwem Platformy, Usługodawca prowadzi również sprzedaż produktów elektronicznych w postaci różnego rodzaju raportów. Zasady i warunki
  tej sprzedaży opisane są w oddzielnym regulaminie, dostępnym pod adresem internetowym https://getstudent.pl…………….

 4. Usługodawca w toku indywidualnych negocjacji może zawrzeć z Użytkownikiem Zarejestrowanym oddzielne porozumienie, mocą którego między Usługodawcą a
  danym Użytkownikiem Zarejestrowanym obowiązywać będą odmienne niż te wynikające z Regulaminu zasady korzystania przez Użytkownika Zarejestrowanego
  z Platformy. Dotyczy to w szczególności sposobu publikacji Ogłoszenia oraz zakupu Punktów. W takim zakresie, w jakim oddzielne porozumienie
  wprowadza odrębności w stosunku do Regulaminu, stosuje się postanowienia porozumienia.

 5. Do korzystania z Platformy nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika lub
  Użytkownika Zarejestrowanego. Wystarczające są:

  1. dostęp do Internetu,

  2. posiadanie aktywnego adresu e-mail,

  3. standardowy system operacyjny,

  4. standardowa przeglądarka internetowa.

Rozdział II

Korzystanie z Platformy przez Użytkownika

Użytkownik związany jest postanowieniami Regulaminu od chwili uzyskania dostępu do strony głównej Platformy lub jakiejkolwiek podstrony Platformy. Jeśli
Użytkownik nie akceptuje postanowień Regulaminu, zobowiązany jest powstrzymać się od korzystania z Platformy i opuścić stronę główną Platformy lub
jakąkolwiek podstronę Platformy, na której się znajduje.

§ 3

Zakres usług świadczonych na rzecz Użytkownika

 1. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi możliwość korzystania z Platformy bez konieczności dokonywania Rejestracji w Platformie. W ramach funkcji
  Platformy dostępnych dla każdego Użytkownika, Użytkownik może:

  1. przeglądać zawartość Platformy,

  2. odpowiadać na Ogłoszenia dostępne w Platformie – na te, do których przypisany jest formularz rekrutacyjny jako Usługa Dodatkowa wybrana
   przez Użytkownika Zarejestrowanego wraz z publikacją Ogłoszenia.

 2. Korzystanie z Platformy przez Użytkownika jest nieodpłatne.

Rozdział III

Korzystanie z Platformy przez Użytkownika Zarejestrowanego

Status Użytkownika Zarejestrowanego nabywa się poprzez skuteczne dokonanie Rejestracji i utworzenie Konta. Użytkownikiem Zarejestrowanym może być wyłącznie
osoba fizyczna prowadząca działalność rolniczą lub gospodarczą, osoba prawna lub tzw. ułomna osoba prawna. Rejestracja w Platformie odbywa się zawsze w
związku z prowadzoną przez podmiot rejestrujący się działalnością gospodarczą. Usługodawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji, czy podmiot rejestrujący
się w Platformie prowadzi w rzeczywistości działalność gospodarczą, a w sytuacji negatywnej weryfikacji – odmówić podmiotowi możliwości korzystania z
Platformy.

§ 4

Rejestracja

 1. Rejestracja w Platformie polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego po kliknięciu w link „Zarejestruj się” pod adresem
  internetowym https://getstudent.pl/register

 2. W formularzu rejestracyjnym zakazane jest podawanie danych i treści o charakterze bezprawnym.

 3. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego, tworzone jest Konto, do którego użytkownik zostaje automatycznie przekierowany. Następne
  logowania do Konta odbywają się przy użyciu danych wprowadzonych w formularzu rejestracyjnym, tj. adresu e-mail oraz hasła.

 4. Z chwilą utworzenia Konta, między Usługodawcą a Użytkownikiem zawarta zostaje Umowa o Prowadzenie Konta.

 5. Umowa o Prowadzenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 5

Zakres usług świadczonych na rzecz Użytkownika Zarejestrowanego

 1. W ramach zawartej Umowy o Prowadzenie Konta, Usługodawca:

  1. utrzymuje Konto Użytkownika Zarejestrowanego i zapewnia Użytkownikowi Zarejestrowanemu dostęp do niego,

  2. zapewnia Użytkownikowi Zarejestrowanemu możliwość zakupu Punktów,

  3. zapewnia Użytkownikowi Zarejestrowanemu możliwość publikowania za pośrednictwem Platformy Ogłoszeń w wybranych przez Użytkownika
   Zarejestrowanego Biurach Karier oraz skorzystanie z Dodatkowych Usług,

 2. Samo zawarcie Umowy o Prowadzenie Konta, utrzymywanie Konta przez Usługodawcę i zapewnianie dostępu do Konta Użytkownikowi Zarejestrowanemu jest
  nieodpłatne. Opublikowanie Ogłoszenia i skorzystanie z Usług Dodatkowych jest odpłatne, a płatność następuje przy wykorzystaniu Punktów.

§ 6

Konto

 1. Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do Konta po zalogowaniu się z użyciem danych podanych w formularzu rejestracyjnym (patrz § 4 ust. 1
  Regulaminu), tj. loginu (adres e-mail) oraz hasła.

 2. Z poziomu Konta, Użytkownik Zarejestrowany może m.in. uzupełniać i modyfikować swoje dane, publikować Ogłoszenia i zarządzać Ogłoszeniami już
  opublikowanymi.

§ 7

Publikacja Ogłoszenia

 1. Publikacja Ogłoszenia możliwa jest z poziomu zakładki „Ogłoszenia” dostępnej w Koncie.

 2. W celu publikacji Ogłoszenia Użytkownik Zarejestrowany musi wypełnić formularz dostępny po kliknięciu w przycisk „Dodaj ogłoszenie” z poziomu
  zakładki „Ogłoszenia”.

 3. Wypełnienie formularza, o którym mowa w ust. 2 powyżej, składa się z kilku kroków. W pierwszym kroku, Użytkownik Zarejestrowany wybiera Biura
  Karier, w których chce dokonać publikacji Ogłoszenia. W drugim kroku, Użytkownik Zarejestrowany tworzy treść Ogłoszenia. W trzecim kroku,
  Użytkownik Zarejestrowany potwierdza publikację Ogłoszenia. Wraz z potwierdzeniem publikacji Ogłoszenia, Użytkownik Zarejestrowany może wybrać
  Usługi Dodatkowe.

 4. Publikacja Ogłoszenia oraz skorzystanie z Usług Dodatkowych jest odpłatne. Płatność następuje przy wykorzystaniu Punktów, które Użytkownik
  Zarejestrowany nabył wcześniej zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu.

 5. Użytkownik Zarejestrowany może wybrać również Usługi Dodatkowe, które uwidocznione są w ostatnim kroku publikacji Ogłoszenia. Przy każdej Usłudze
  Dodatkowej uwidoczniona jest liczba Punktów, które Użytkownik Zarejestrowany musi posiadać, by skorzystać z Usługi Dodatkowej.

 6. Potwierdzenie publikacji Ogłoszenia wraz z Usługami Dodatkowymi odbywa się poprzez kliknięcie w przycisk „Dodaj ogłoszenie” dostępny w trzecim
  kroku, o którym mowa w ust. 3 powyżej. Nad przyciskiem „Dodaj ogłoszenie” uwidoczniona jest liczba Punktów potrzebna do publikacji Ogłoszenia w
  wybranych przez Użytkownika Zarejestrowanego Biurach Karier oraz skorzystania z Usług Dodatkowych, jeśli Użytkownik Zarejestrowany takowe wybrał.

 7. Do opublikowania Ogłoszenia w jednym Biurze Karier potrzebny jest 1 (słownie: jeden) Punkt.

 8. Z chwilą kliknięcia w przycisk „Dodaj ogłoszenie”, między Użytkownikiem Zarejestrowanym a Usługodawcą zostaje zawarta Umowa o Publikację
  Ogłoszenia, mocą której Usługodawca zobowiązuje się opublikować Ogłoszenie w wybranych przez Użytkownika Zarejestrowanego Biurach Karier oraz
  wykonać Usługi Dodatkowe, jeśli takowe Użytkownik Zarejestrowany wybrał.

 9. Jeśli Użytkownik Zarejestrowany kliknął w przycisk „Dodaj ogłoszenie”, nie posiadając wymaganej liczby Punktów, o której mowa w ust. 6 powyżej,
  Ogłoszenie zostanie wyświetlone na liście Ogłoszeń dostępnej z poziomu Konta jako nieopłacone, a Użytkownik Zarejestrowany będzie mógł je w każdej
  chwili opłacić, klikając w przycisk „Opłać teraz” i kupując określoną liczbę Punktów niezbędną do publikacji Ogłoszenia. Usługodawca przystąpi do
  wykonywania Umowy Publikacji Ogłoszenia dopiero z chwilą opłacenia Ogłoszenia przez Użytkownika Zarejestrowanego. Jeśli Użytkownik Zarejestrowany
  nie opłaci Ogłoszenia w ciągu 5 dni kalendarzowych od chwili kliknięcia w przycisk „Dodaj ogłoszenie”, Umowa Publikacji Ogłoszenia ulega
  rozwiązaniu.

 10. Jeśli Użytkownik Zarejestrowany wybrał Usługi Dodatkowe i posiada wymaganą w celu skorzystania z tych usług liczbę Punktów, Usługi Dodatkowe
  zostaną wykonane przed publikacją Ogłoszenia w Biurach Karier, a liczba Punktów posiadanych przez Użytkownika zostanie pomniejszona o stosowną
  liczbę Punktów wymaganą do skorzystania z wybranych Usług Dodatkowych.

 11. Publikacja Ogłoszenia w wybranych przez Użytkownika Zarejestrowanego Biurach Karier następuje stopniowo. Użytkownik Zarejestrowany może śledzić z
  poziomu Konta postęp publikacji Ogłoszenia. Za każdym razem, gdy Ogłoszenie zostanie opublikowane w jednym z wybranych przez Użytkownika Biurze
  Karier, fakt ten zostanie uwidoczniony w karcie Ogłoszenia dostępnej z poziomu Konta. W karcie Ogłoszenia zawsze znajduje się aktualna liczba Biur
  Karier, w których Ogłoszenie zostało opublikowane.

 12. Z chwilą, gdy Ogłoszenie zostanie opublikowane w jednym Biurze Karier, liczba Punktów posiadanych przez Użytkownika Zarejestrowanego pomniejszana
  jest o 1 (słownie: jeden) Punkt.

 13. Jeśli wybrane przez Użytkownika Zarejestrowanego Biuro Karier odmówi publikacji Ogłoszenia, fakt ten zostanie uwidoczniony w karcie Ogłoszenia
  dostępnej z poziomu Konta.

 14. Liczba Punktów posiadanych przez Użytkownika Zarejestrowanego pomniejszana jest tylko o tyle Punktów, ile Biur Karier opublikowało ostatecznie
  Ogłoszenie dodane przez Użytkownika Zarejestrowanego. Jeśli któreś z Biur Karier nie opublikuje Ogłoszenia, liczba Punktów posiadanych przez
  Użytkownika Zarejestrowanego nie zostanie pomniejszona o Punkt przypisany do tego Biura Karier.

§ 8

Usługi Dodatkowe

 1. Wraz z publikacją Ogłoszenia, Użytkownik Zarejestrowany może wybrać Usługi Dodatkowe (patrz § 7 ust. 6 Regulaminu).

 2. Dostępne Usługi Dodatkowe to:

  1. formularz rekrutacyjny – Ogłoszenie wzbogacone zostaje o formularz rekrutacyjny, do którego link znajduje się w treści Ogłoszenia i za
   pośrednictwem którego Użytkownicy Platformy mogą odpowiadać na Ogłoszenie; formularz rekrutacyjny składa się z pytań, które umożliwiają
   przeprowadzenie przez Użytkownika Zarejestrowanego wstępnej rekrutacji; pytania przygotowuje i dostarcza Usługodawcy Użytkownik
   Zarejestrowany w oparciu o jego aktualne potrzeby lub ogólne założenia prowadzonej przez Użytkownika Zarejestrowanego działalności
   gospodarczej,

  2. proofreading / korekta ogłoszenia – Ogłoszenie zostaje poddane podstawowej redakcji i korekcie w zakresie poprawności językowej,
   ortograficznej i interpunkcyjnej,

  3. konsultacja ze specjalistą – Ogłoszenie zostaje przygotowane od podstaw, we współpracy z Użytkownikiem Zarejestrowanym i na podstawie
   materiałów dostarczonych przez Użytkownika Zarejestrowanego, przez specjalistę w zakresie przygotowywania ofert pracy.

 3. Skorzystanie z Usługi Dodatkowej wymaga posiadania przez Użytkownika Zarejestrowanego odpowiedniej liczby Punktów:

  1. formularz rekrutacyjny – 2 Punkty,

  2. proofreading / korekta ogłoszenia – 1 Punkt,

  3. konsultacja ze specjalistą – 10 Punktów.

 4. Usługi Dodatkowe realizowane są zgodnie z § 7 ust. 10 Regulaminu.

 5. Realizacja Usług Dodatkowych wymaga indywidualnej współpracy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem Zarejestrowanym. Użytkownik Zarejestrowany,
  wybierając Usługę Dodatkową, zobowiązuje się podjąć z Usługodawcą współpracę w wymaganym ze względu na realizację Usługi Dodatkowej zakresie. W
  razie braku podjęcia współpracy, Usługodawca może powstrzymać się z wykonaniem Usługi Dodatkowej.

§9

Punkty

 1. By opublikować Ogłoszenie oraz skorzystać z dodatkowych usług związanych z publikacją Ogłoszenia, Użytkownik Zarejestrowany musi posiadać
  odpowiednią liczbę Punktów.

 2. Z chwilą zawarcia Umowy o Prowadzenie Konta zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu, Usługodawca przyznaje nieodpłatnie Użytkownikowi Zarejestrowanemu
  15 Punktów.

 3. Użytkownik może dokonać zakupu Punktów w dowolnym momencie, klikając w przycisk „Doładuj konto” dostępny z poziomu Konta lub klikając w przycisk
  „Opłać teraz” widoczny przy Ogłoszeniu dodanym bez posiadania wymaganej liczby punktów (patrz § 7 ust. 9 Regulaminu) i przechodząc tym samym do
  formularza zakupu Punktów.

 4. Użytkownik Zarejestrowany może dokonywać zakupu Punktów w pakietach. W zależności od wybranego przez Użytkownika Zarejestrowanego pakietu, różna
  jest cena za 1 (słownie: jeden) Punkt. Szczegółowe zestawienie dostępnych pakietów Punktów dostępne jest pod adresem internetowym
  https://getstudent.pl/cennik.

 5. Po przejściu do formularza zakupu Punktów zgodnie z ust. 2 powyżej, Użytkownik Zarejestrowany musi wybrać pakiet Punktów, jaki chce kupić i kliknąć
  w przycisk „Dokonuję płatności”.

 6. Po kliknięciu w przycisk „Dokonuję płatności”, Użytkownik Zarejestrowany zostanie przeniesiony na stronę Pośrednika Płatności, gdzie może dokonać
  zapłaty za Punkty szybkim przelewem elektronicznym lub przy użyciu karty kredytowej. Z chwilą skutecznego dokonania zapłaty, między Usługodawcą a
  Użytkownikiem Zarejestrowanym zawierana jest Umowa o Doładowanie Konta, a liczba Punktów posiadanych przez Użytkownika powiększana jest o liczbę
  zakupionych Punktów w ramach wybranego przez Użytkownika Pakietu.

 7. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz Pośrednika Płatności w zakresie niezbędnym do obsługi płatności.

 8. Zawierając z Usługodawcą Umowę o Doładowanie Konta, Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę na otrzymanie faktury dokumentującej zakup Punktów w
  formie elektronicznej. Fakturę Użytkownik Zarejestrowany może pobrać z poziomu Konta.

 9. Zakupione przez Użytkownika Zarejestrowanego Punkty nie podlegają zwrotowi. Punkty mogą zostać wykorzystany wyłącznie do opublikowania Ogłoszenia
  lub skorzystania z Usług Dodatkowych.

 10. Usługodawca przewiduje możliwość nieodpłatnego przyznania Użytkownikowi Zarejestrowanemu dodatkowej liczby Punktów ze względu na prowadzone w danej
  chwili akcje promocyjne, konkursy oraz w formie bonusu przy spełnieniu przez Użytkownikowi Zarejestrowanego określonych kryteriów.

 11. O możliwości nieodpłatnego przyznania Użytkownikowi Zarejestrowanemu dodatkowej liczby Punktów, o której mowa w ust. 8 powyżej, Usługodawca
  informuje na bieżąco za pośrednictwem Platformy.

 12. Liczba posiadanych aktualnie przez Użytkownika Zarejestrowanego Punktów, widoczna jest zawsze z poziomu Konta.

§ 10

Wypowiedzenie Umowy o Prowadzenie Konta

 1. Użytkownik Zarejestrowany może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym Umowę o Prowadzenie Konta w dowolnym momencie, wysyłając oświadczenie
  stosownej treści na adres siedziby lub adres e-mail Usługodawcy (patrz § 1 Regulaminu) lub poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta za pomocą
  przycisku „Usuń Konto” dostępnego z poziomu Konta.

 2. W wyniku wypowiedzenia Umowy o Prowadzenie Konta, Konto Użytkownika Zarejestrowanego zostanie niezwłocznie usunięte z Platformy.

 3. Jeśli w chwili wypowiedzenia Umowy o Prowadzenie Konta, proces publikacji Ogłoszenia był w toku, zgodnie z § 7 ust. 11, proces ten ulega
  przerwaniu, a Umowa o Publikację Ogłoszenia rozwiązaniu. Ogłoszenia już opublikowane w poszczególnych Biurach Karier nie ulegają usunięciu, ale
  Ogłoszenie nie zostanie opublikowane w kolejnych Biurach Karier. Jeśli Użytkownik Zarejestrowany skorzystał z Usługi Dodatkowej w postaci
  formularza rekrutacyjnego, formularz ten nie będzie od chwili wypowiedzenia Umowy dostępny dla Użytkowników.

 4. Jeśli w chwili wypowiedzenia Umowy o Prowadzenie Konta Użytkownik Zarejestrowany posiadał Punkty, Punkty te przepadają. Użytkownikowi
  Zarejestrowanemu nie przysługuje za nie zwrot zapłaconej ceny.

Rozdział IV

Postanowienia wspólne

§ 11

Dane osobowe i pliki
cookies

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników Zarejestrowanych zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności i plików cookies,
  dostępnej pod adresem https://getstudent.pl/polityka-prywatnosci

 2. Użytkownik Zarejestrowany, który korzysta z Usługi Dodatkowej w postaci formularza rekrutacyjnego, powierza jednocześnie Usługodawcy przetwarzanie
  danych osobowych zebranych od Użytkowników za pomocą formularza rekrutacyjnego w zakresie ich przechowywania.

 3. Zasady dotyczące korzystania przez Usługodawcę z plików cookies opisane zostały w Polityce prywatności i plików cookies,
  dostępnej pod adresem https://getstudent.pl/polityka-prywatnosci

§ 12

Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego działania Platformy lub jej części dla wszystkich Użytkowników i Użytkowników
  Zarejestrowanych. Usługodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w działaniu Platformy, w szczególności gdy jest to spowodowane:

  1. koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji, konserwacji Platformy lub sprzętu i oprogramowania, w oparciu o który Platforma funkcjonuje,

  2. przyczynami niezależnymi od Usługodawcy (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

§ 13

Reklamacje

 1. Użytkownicy i Użytkownicy Zarejestrowani mogą składać reklamacje co do funkcjonowania Serwisu. Użytkownicy Zarejestrowani mogą ponadto składać
  reklamacje co do realizacji przez Usługodawcę Umowy o Prowadzenie Konta, Umowy o Publikację Ogłoszenia, Umowy o Doładowanie Konta.

 2. Reklamacja powinna zawierać:

  1. oznaczenie Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego,

  2. przedmiot reklamacji,

  3. okoliczności uzasadniające reklamację,

  4. żądanie Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego w związku z reklamacją.

 3. Reklamacje można składać listownie na adres siedziby Usługodawcy lub w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy (patrz
  § 1 Regulaminu).

 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania od Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego. O swojej decyzji zapadłej w
  wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego w ten sam sposób, w jaki wysłana została mu
  reklamacja.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.

 2. Wszelkie spory pomiędzy Użytkownikiem lub Użytkownikiem Zarejestrowanym i Usługodawcą wynikłe w związku z korzystaniem z Platformy, będą
  rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

 3. Prawem właściwym dla umów zawieranych pomiędzy Użytkownikiem Zarejestrowanym a Usługodawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo
  polskie.

 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie. Nowa treść Regulaminu będzie obowiązywać Użytkownika Zarejestrowanego po
  zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.

 5. O zmianie Regulaminu, Użytkownik Zarejestrowany zostanie powiadomiony w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej przypisany
  do jego Konta.

;