Polityka prywatności

§ 1

Postanowienie wstępne

 1. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz na
  podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004, Nr 171, poz. 1800) pakko.eu Sp. z o.o. z
  siedzibą w Radomiu (26-600), przy ulicy Ciemnej, pod numerem 34, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000470635, o kapitale zakładowym
  w wysokości 5 000,00 zł, posługująca się numerem NIP 123-127-92-09, zwana dalej „Usługodawcą”, wprowadza niniejszą Politykę
  Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

 2. Pojęcia pisane w Polityce wielką literą, o ile nic innego nie wynika z treści Polityki, mają znaczenie określone w Regulaminie platformy
  GetStudent.pl, dostępnym pod adresem internetowym https://getstudent.pl/polityka-prywatnosci

§ 2

Dane osobowe Użytkownika Zarejestrowanego

 1. Użytkownik Zarejestrowany w celu zawarcia z Usługodawcą Umowy o Prowadzenie Konta, zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny, w którym
  należy podać następujące dane:

  1. imię i nazwisko,

  2. adres korespondencyjny,

  3. numer NIP,

  4. adres e-mail,

  5. numer telefonu.

 2. Użytkownik Zarejestrowany w celu zawarcia z Usługodawcą Umowy o Publikację Ogłoszenia zobowiązany jest przejść przez proces dodania Ogłoszenia
  opisany szczegółowo w Regulaminie, w toku którego należy podać następujące dane:

  1. firma, pod którą Użytkownik Zarejestrowany prowadzi działalność gospodarczą,

  2. adres siedziby Użytkownika Zarejestrowanego,

  3. adres e-mail na potrzeby Ogłoszenia,


  4. numer telefonu na potrzeby Ogłoszenia.

 3. Dodając Ogłoszenie, Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę na przekazanie danych, o których mowa w ust. 2 powyżej, wybranym przez Użytkownika
  Biurom Karier celem publikacji Ogłoszenia.

 4. Użytkownik Zarejestrowany, który korzysta z Usługi Dodatkowej w postaci formularza rekrutacyjnego, powierza jednocześnie Usługodawcy przetwarzanie
  danych osobowych zebranych od Użytkowników za pomocą formularza rekrutacyjnego w zakresie ich przechowywania.

 5. Użytkownik Zarejestrowany w celu zawarcia z Usługodawcą Umowy o Doładowanie Konta zobowiązany jest przejść przez proces zakupu Punktów opisany
  szczegółowo w Regulaminie. W celu zawarcia Umowy o Doładowanie Konta wykorzystywane są dane przypisane do Konta Użytkownika Zarejestrowanego. Dane
  transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-327), przy ulicy Kanclerskiej,
  pod numerem 15, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności.

 6. W celu świadczenia usług za pośrednictwem Platformy, Usługodawca zapisuje i przetwarza również numer IP Użytkownika Zarejestrowanego.

 7. Użytkownik Zarejestrowany nie ma możliwości korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcą za pośrednictwem Platformy anonimowo lub pod
  pseudonimem.

 8. Przekazanie danych Usługodawcy przez Użytkownika Zarejestrowanego jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia usług przez Usługodawcą na rzecz
  Użytkownika Zarejestrowanego za pośrednictwem Platformy.

 9. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik Zarejestrowany przekaże Usługodawcy są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie
  polskim, a przede wszystkim w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z
  późn. zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 10. Administratorem danych osobowych Użytkownika Zarejestrowanego jest Usługodawca.

 11. Usługodawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na
  zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, umowy.

 12. Użytkownik Zarejestrowany ma w każdej chwili prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji, poprawienia, uzupełnienia, a
  także usunięcia, edytując ustawienia Konta lub kierując do Usługodawcy stosowne żądanie w dowolnej formie.

 13. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników Zarejestrowanych wyłącznie w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za
  pośrednictwem Platformy.

 14. Użytkownik Zarejestrowany może wyrazić zgodę, zaznaczając checkbox stosownej treści, na przetwarzanie danych osobowych również w innych celach.

 15. Użytkownik Zarejestrowany ma prawo w każdym czasie odwołać zgody, o których mowa w ust. 12 powyżej, edytując ustawienia Konta lub kierując do
  Usługodawcy stosowne żądanie w innej, dowolnej formie.

 16. Dane osobowe Użytkowników Zarejestrowanych zebrane przez Usługodawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów
  prawa, organom państwowym.

§ 3

Dane osobowe Użytkownika

 1. Użytkownik może korzystać z Platformy anonimowo, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. W takiej sytuacji, Usługodawca nie przetwarza żadnych danych
  osobowych Użytkownika.

 2. Jeśli Użytkownik odpowiada na Ogłoszenie za pośrednictwem Platformy, zobowiązany podać określone dane wymagane przez Użytkownika Zarejestrowanego i
  wyrazić wobec Użytkownika Zarejestrowanego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia procesu rekrutacji. Zgodę taką wyraża poprzez
  zaznaczenie checkboxa stosownej treści, odpowiadając na Ogłoszenie.

 3. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w celu odpowiedzi na Ogłoszenie jest Użytkownik Zarejestrowany. Usługodawca przechowuje
  te dane na podstawie porozumienia z Użytkownikiem Zarejestrowanym. Usługodawca w żaden sposób nie wykorzystuje tych danych dla własnych celów.

 4. Wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych, takie jak prawo do wglądu, uzupełnienia, poprawienia i żądania usunięcia
  danych osobowych, Użytkownik może realizować wobec Użytkownika Zarejestrowanego jako Administratora Danych.

§ 4

Pliki cookies

1. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu
końcowym Użytkownika i Użytkownika Zarejestrowanego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system
teleinformatyczny Usługodawcy.

2. Usługodawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika i Użytkownika Zarejestrowanego, a następnie uzyskuje dostęp do
informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Platformy.

3. Usługodawca informuje Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która
uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika i Użytkownika Zarejestrowanego.

4. Usługodawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Usługodawcę, poprzez odpowiednie funkcje
przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego
korzysta Użytkownik lub Użytkownik Zarejestrowany.

5. Usługodawca informuje Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza
przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego może spowodować ograniczenia funkcjonalności
świadczonych przez Usługodawcę usług za pośrednictwem Platformy. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie
świadczenia usług.

;